Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.11.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati prv kolokvium

17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика

14.11.2017  12:50

Однесување на потрошувачите

rezultati

14.11.2017  13:10

Маркетинг информациски системи

rezultati

14.11.2017  13:05

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.11.2017  13:30

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум

14.11.2017  12:40

Меѓународен маркетинг

II поправен колоквиум Конечни резултати

13.11.2017  12:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit

13.11.2017  11:10

WEB дизајн

Rezultati noemvriski ispiten rok

Rezultati noemvriski ispiten rok Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-teoretski del

12.11.2017  22:10

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium

11.11.2017  08:30

Маркетинг

konecni rezultati prv kolokvium

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati prv kolokvium

11.11.2017  11:00

Деловна информатика

Прв колоквиум - Прелиминарни резултати

Rezultati - prv kolokvium

Управување со промени

Колоквиум

Прелиминарни

10.11.2017  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noe. kon.

10.11.2017  11:00

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati prv kolokvium

10.11.2017  13:30

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok

09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati

09.11.2017  21:55

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment- napredno nivo

09.11.2017  09:10

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok

09.11.2017  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispi noe. kon. MSP zbirni noe

09.11.2017  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати прв колоквиум

Теорија на одлучување

Конечни резултати прв колоквиум

09.11.2017  13:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

09.11.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium

08.11.2017  13:30

Економетрија

Завршно оценување, ноември 2017

08.11.2017  08:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

08.11.2017  11:05

Менаџмент

preliminarni rezultati

08.11.2017  08:30

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи- прв колоквиум

E-biznis informaciski sistemi - prv kolokvium

08.11.2017  13:30

Сметководствен менаџмент

prel. rez. vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati ispit

08.11.2017  12:05

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium

08.11.2017  11:00

Фискална ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium

Електронско банкарство 1

Колоквиум

Прелиминарни

08.11.2017  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, ноември 2017

08.11.2017  12:50

Финансирање на проекти

Rezultati od I kolokvium

07.11.2017  11:00

Деловна анализа

preliminarni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица

Бизнис планирање

konecni rezultati

07.11.2017  11:00

Меѓународни односи

preliminarni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Социологија

kontinuirano ocenuvanje konecni

07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

07.11.2017  13:30

Теорија на одлучување

Ноемвриска сесија конечни резултати

07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii

07.11.2017  08:30

Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati

06.11.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

06.11.2017  12:05

Макроекономска анализа и политика

prv kolokvium

prv kolokvium

06.11.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija

Основи на економијата

ispit noemvriska sesija

06.11.2017  01:30

Основи на економијата

Ispit_06_11_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

06.11.2017  11:20

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo noemvri 2017

pretpriemnistvo noemvri 2017

06.11.2017  13:30

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица

06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

06.11.2017  08:30

Интернет технологии

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика

04.11.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прв колоквиум

Прелиминарни од прв колоквиум од 04.11.2017

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

04.11.2017  12:55

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati

04.11.2017  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 1

04.11.2017  11:00

Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

03.11.2017  13:30

Математика за економисти

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

Финансиска и актуарска математика

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

02.11.2017  13:30

Меѓународен бизнис

rezultati od ispit

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

ispit pazar na kapital II ciklus

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

01.11.2017  13:30

Маркетинг

preliminarni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

ispit noemvriska sesija konecni rezultati

01.11.2017  12:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni

31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati

Менаџмент на човечки ресурси

ispit noemvriska sesija

31.10.2017  09:50

Монетарна економија

preliminarni rezultati

30.10.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati

30.10.2017  18:10

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

30.10.2017  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

30.10.2017  13:30

Статистика за економисти

Noemvriska vonredna sesija

Noemvriska vonredna sesija Vtor popraven kolokvium - prakticen del

27.10.2017  13:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

Сметководство

preliminarni rezultati

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

27.10.2017  10:50

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing

26.10.2017  09:45

Портфолио менаџмент

rezultati

26.10.2017  13:30

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni

26.10.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица

25.10.2017  13:30

Деловна анализа

konecni rezultati

25.10.2017  09:35

Макроекономска анализа и политика

ma ispit noemvri 2017

ma ispit noemvri 2017

25.10.2017  13:30

Ревизија

konecni rezultati

24.10.2017  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од испит 24.10.2017г.

Прелиминарни 24.10.2017

24.10.2017  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati

24.10.2017  13:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

24.10.2017  09:40

Теорија и политика на економски развој

tper ispit noemvri 2017

tper ispit noemvri 2017

24.10.2017  13:30

Француски јазик

Писмен испит

Резултати од писмениот испит

Маркетинг канали

konecni

konecni

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.