Соопштенија


13 Април 2018

Петта домашна работа, Економетрија

симни документ


13 Април 2018

Петта домашна работа, Економија на труд

симни документ


13 Април 2018

Им се соопштува на студентите од прва студиска година дека дополнителни часови по Економија на труд ќе се одржат на 19 април со почеток во 12:00 во Компјутерски центар 3.


02 Април 2018

Оценките по предметот Менаџмент ќе се регистрираат во среда,04.04. индексите да се оставаат кај админ. м-р Марија Мидовска Петкоска, од 9.00-11.00 часот


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за Промоција, комуникација, публицитет и информирање согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


26 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за мониторинг согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


23 Март 2018

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи во среда 28.03.2018г. во 10:00ч. во кабинет бр 26.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

За консултации или увид во тестовите стидентите можат да се јават во следниот термин: 26.03.2018г. (понеделник) од 10:00-11:00ч.


23 Март 2018

УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за анализа согласно PRAG 2016 во рамките на проектот(SMecoMP) Повеќе.


22 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за истражување согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП). Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци. Подетални информации тука.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.