Докторски Дисертации

,,Интегрирање на традиционалните и современите пристапи во стратегискиот маркетинг за зголемување на конкурентноста на организациите”
проф.д-р Коста Сотироски - kostasotiroski@gmail.com проф.д-р Каролина Илиеска - kilieska@yahoo.com проф.д-р Јован Стојаноски - jovan.stojanoski@uklo.edu.mk проф. д-р Снежана Обедниковска - obednikovskas@yahoo.com проф.д-р Гоце Менкиноски -
04/05/2018 - Кандидат: Мр.Дијана Дамевска Ментор: Проф.д-р Коста Сотироски

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.