Магистерски Трудови

ВОВЕДУВАЊЕТО НОВ ПРОИЗВОД КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА КОМПАНИЈАТА НА ПАЗАРОТ
17/09/2018 - Кандидат: Мечева Александра Ментор: проф.д-р Каролина Илиеска

ПРОДАЖНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КАКО ФАКТОР ЗА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ
17/09/2018 - Кандидат: Цветкоска Билјана Ментор: проф.д-р Каролина Илиеска

ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРОЕКТНИОТ МЕНАЏМЕНТ ЗА УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА БИЗНИС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
17/09/2018 - Кандидат: Ацески Дарко Ментор: проф.д-р Марјан Ангелески

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.