Магистерски Трудови

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ НА МАКДЕОНСКИТЕ КОМПАНИИ ШТО НАСТАПУВААТ НА СВЕТСКИОТ ПАЗАР
01/11/2017 - Кандидат: Елизабета Николовска Ментор: проф.д-р Славица Роческа

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА УСЛУГИТЕ
01/11/2017 - Кандидат: Крстеска Катерина Ментор: проф.д-р Каролина Илиеска

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.