Управа

Декан
проф. д-р Ѓорѓи Манчески


Продекан за настава
доц. д-р Дејан Здравески


Продекан за материјално финансиски прашања
проф. д-р Коста Сотироски


Продекан за меѓународна соработка и развој
проф. д-р Димитар Николоски


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.