ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески


Материјали


Кабинет Локак 184 Дир. телефон 048 40 27 54 Email gmanceski@t-home.mk Консултации Вторник, четврток 12:00-14:00 часот

Биографија

Ѓорѓи Манчески е роден 1968 год. во Прилеп. На Електротехничкиот факултет- Скопје дипломирал 1992 год. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет-Прилеп, и тоа во 1998, односно 2004 година. Последниот избор во звање доцент му е извршен во 2004 година, а области на негова научна преокупација се: квантитативните методи, моделирањето, објектно ориентираното моделирање и информатиката. Избран е на предметот квантитативни методи и активно се занимава со научноистражувачка работа.

Книги

FoxPro

Престои

Економски факултет – Суботица, 1998, Факултет за бизнис администрација – Marmara University - Истанбул, 1998, Универзитет “Софија Антиполис” – Ница, 2002, London South Bank University – London, 2004, Универзитет Македонија – Солун, 2005.

Трудови и конф.

1. “Informational System for Management With Stock”, Меѓународен симпозиум, Варна, 2001,

2. "Економската корисност од изградба на патиштата", Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Економски факултет - Прилеп, Годишник 2001-2002,

3. "Софтверско решение за определување на профилот на брзината" (коавторство проф. д-р Ѓорги Кокаланов), зборник, Градежен факултет, Скопје, книга 13, ноември 2002,

4. “FM системи за управување со градежни објекти”, (асс. м-р Ѓ. Манчески, проф. д-р Ѓ. Кокаланов), Прв конгрес на инженерите на Македонија – Инженерска институција на Македонија - Скопје, Струга, Македонија, 24-26.10.2002,

5. “A Framework for Performance Analysis of e-Business Applications”, (P. Mitrevski, G. Manceski, M. Gusev), Proc. of the 3rd CiiT Conference on Informatics and Information Technology, pp. 107-114, Bitola, Macedonia, 2002,

6. “Економски ефекти од инвестиции во патната мрежа”, Меѓународен симпозиум “Регионалната соработка и економскиот развој”, Економски факултет - Прилеп, 2003,

7. “Електронскиот бизнис во Македонија – состојби, проблеми и перспективи”, Меѓународен симпозиум “Регионалната соработка и економскиот развој”, Економски факултет - Прилеп, 2003,

8. “A Model and SW Solution for Determining Economic Indicators for Construction, Exploitation and Maintenance of a Traffic Road Section”, (G. Manceski, P. Mitrevski), Proc. of the 4th CiiT Conference on Informatics and Information Technology, Bitola, Macedonia, 2003,

9. “Traffic Road Section Investment Risk Modelling and Computer Simulation”, (G. Manceski, G. Kokalanov), Proc. of the XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2004), Bitola, Macedonia, 2004

10. “Моделирање на процесите на економско вреднување на процесите на економско вреднување и стратегија на оптимална варијанта од аспект на изградба, одржување и експлоатација на патна мрежа”, докторска дисертација, Економски факултет – Прилеп, 2004. 11. “DirectShow-Based Media Server”, (G. Manceski, P. Mitrevski), Proc. Of the 7th annual DECUS Conference, Ohrid, Macedonia, 2004.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2022. Сите права задржани.