ред. проф. д-р Коста Сотироски


Материјали


Кабинет 7 Локак 112 Дир. телефон 048 40 27 32 Email kosta.sotiroski@uklo.edu.mk Консултации Понеделник и среда (10:30-12:30 часот) - Предавална 1

Биографија

Сотироски д-р Коста е роден 1963 год. во Крушево. На Економскиот факултет во Прилеп дипломирал на математичко-статистичко-кибернетската насока во 1986 год. На истиот Факултет и магистрирал во 1993 год. на тема “Monte-Carlo симулација во управување со економските процеси“. Докторирал, исто така, на Економскиот факултет - Прилеп во 1998 год., а тема на докторската дисертација му е “Моделирање оптимална организација на процесот на производство“. Сотироски беше ангажиран на предметот статистика и на интердисциплинарните студии за јавна администрација на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола 2002/04.Исто така, тој има богата научноистражувачка активност.

Пристап до трудовите на ResearchGate на линкот: https://www.researchgate.net/profile/Kosta_Sotiroski2

Наставник на прв циклус на студии по предметите статистика за економисти, ERP системи, деловна информатика (системи за поддршка на одлучување) и е-бизнис информациски системи.

Наставник на втор циклус на студии по предметите: менаџмент информациски системи, управување со информациона технологија, е-бизнис менаџмент, современи трендови во бизнис информатиката, економетрија- напредно ниво и маркетинг истражување.

Наставник на трет циклус на студии по предметите: маркетинг истражување, Big Data технологии и експлораторна анализа и рударење со податоци.

Акредитиран ментор на трет циклус - докторски студии на студиските програми маркетинг, менаџмент и бизнис информатика.

Член на Програмскиот одбор на меѓународниот симпозиум за стратегиски менаџмент,  Економски факултет Суботица, Србија.

Член на меѓународниот редакциски одбор на списанието Strategic Management - International Journal of Strategic Management  and Decision Support Systems in Strategic Management. ISSN 2334-6191 (Online) ISSN 1821-3448. UDC 005.21. Indexing on:Emerging Sources Citation Index,SCIndeks.

Член на Scientific and Advisory Board на списанието International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, ISSN:2636-8137.  Indexing on: DRJI, ResearchBib, idealonline, I2OR, ESJI, Goougle scholar, CitiFactor, asos. 

Член на мегународниот научен одбор на: 1st International Conference for Quality Research (B&H) 11th International Quality Conference (Serbia) 11th International Conference ICQME (Montenegro). 

Книги

- “Програмски јазик COBOL” - учебно помагало, во коавторство со проф.д-р Јаков Црнковиќ и дипл.ек.Љупчо Маркушески, Економски факултет -Прилеп, 114 стр.,1990;

-“Теорија на извадоци – анкетна статистика, статистичко оценување, тестирање на статистички хипотези“ -  учебник, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Економски факултет Прилеп, 268 стр., 2001;

-”Статистичко заклучување” – збирка решени задачи, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Економски факултет Прилеп, 230 стр., 2001;

-”Компјутеризирана бизнис статистика” - прирачник, Економски факултет- Прилеп,114 стр., 2002;

 -”Анализа на варијансата и планирање на експериментите” - учебник, Универзитет “Св.Климент Охридсски” – Битола, Економски факултет- Прилеп, 208 стр.2004;

-“Статистика” -  учебник, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, Економски факултет- Прилеп, 712 стр. 2004.

-„Деловна информатика“- Универзитет “Св.Климент Охридсски” - високошколски учебник – Битола, Економски факултет- Прилеп, во коавторство со м-р Илија Христоски, 428 стр. 2010.

Престои

 

1.ECHO/TPS/214/1999/07112 –NGO CESVI – Cooperazione e Sviluppo,

2.TEMPUS JEP 15041/2000 – Европска интеграција од областа на високото образаование

3.TEMPUS JEP 18046-2003 Management and Business education in computer studies,

4. E.U. CARDS Project: REGIONAL DEVELOPMENT, TRANS-BORDER CO-OPERATION AND THE EUROPEAN UNION FACTOR,

5. INTEREG III A/PHARE CARDS,

6. TEMPUS Joint European Project 41077 2006 JOINT MASTER FOR SOUTH-EAST EUROPE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE PROGRAM,

7. U-Multirank

Србија 1998, Белгија и Франција 2002, Грција 2004, Италија 2009

Трудови и конф.

Пристап до трудовите:

- на ResearchGate на линкот: https://www.researchgate.net/profile/Kosta_Sotiroski2

- на Publons на линкот: https://publons.com/researcher/4249303/kosta-sotiroski

- на Academia на линкот: https://independent.academia.edu/KostaSotiroski

- на Google Scholar на линкот: https://scholar.google.com/citations?user=DhN2eRwAAAAJ&hl=en

на PUBFACTS на линкот: https://www.pubfacts.com/author/Kosta+Sotiroski

на UKLO Repository на линкот: http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sotiroski=3AKosta=3A=3A.html 

 

Др. активности

Редовен член на Друштвото за наука и уметност Прилеп,

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.